• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular


08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 28.01.2019 tarih ve 34221550-611.99-1049 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen; 29.11.2018 de kabul edilen ve 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'e "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmıştır.

 

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunun Ek madde 11'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar'ın Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir. Uygulamanın söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ilgili üyelerimize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

Okunma Sayısı: 401