• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şube Müdür Tayini

Limited Şube Müdür Tayini


 

Şube Müdür Tayini
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı (2 asıl)
3) Seçilen müdürün unvan altında noterde düzenlenen tescil talepli imza beyannamesi (2 adet Islak İmzalı)
4) Seçilen Müdürün fotoğrafı (2 adet)
5) Şirket merkezi Bulancak Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
6) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri 
 
Not-1:Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır
 
Notlar:
(a)Seçilen müdür yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
(b)Bir tüzel kişinin şube müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
(c)ŞubeMüdürü olarak tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin noter onaylı pasaport sureti ile varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
 
(d) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE;
“-Şube müdürlüğüne ……….yıl için  …………………………...………………... ŞİRKETİ seçilmiş olup şubeyi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
-Şube irket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.
 
İBARELERİ EKLENMELİDİR.