• Bulancak booked.net
    +28°C

Anonim Şirketler

Anonim ŞirketlerANONİM ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :
1.Noter onaylı ana sözleşme
2.Dilekçe
3.Kayıt Beyannamesi
4.İmzalı Meslek Grubu Listesi
5.T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6.Ustalık Taahhütname
7.Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
8.Ortakların adet muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)
9.Ortakların fotoğrafı (2 adet)
10.Yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin imza beyannamesi (3 adet)
11.Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket bildirim Formu” (4 adet)
B.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
1.Dilekçe,
2.Tadil metni,(2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Hazırun cetveli.
5.Komiser atama yazısı.
6.Gündem,
7.Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
8. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
9.Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ( 1 Asıl,1 Fotokopi)
10.Amaç-Konu değişikliği yapılıyorsa Meslek Grubu listesi
C. GENEL KURUL :
1.Dilekçe,
2.Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Hazirun Cetveli,
4.Komiser atama yazısı.
5.Gündem,
6.Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
7.Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8.Yönetim Kurulu seçimi var ise;
a)Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
b)Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet,muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi,fotoğrafı.
Ç.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
1.Dilekçe,
2.Noterden onaylı yönetim kurulu kararı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Ticaret Sicili Tüzüğü’ nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname.
D.SERMAYE ARTTIRIMI :
1.Dilekçe,
2.Tadil metni, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Komiser atama yazısı
5.Hazirun Cetveli,
6.Komiser atama yazısı
7.Gündem,
8.Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
9.Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10.Sermaye arttırımına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı. (1 Asıl ,1 Fotokopi)
11.Sermaye arttırımına iştirak eden pay sahipleri listesi,( 1 Asıl,1 Fotokopi)
12.Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi
13.Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı ve bilirkişi raporu,
E.SİGORTA ACENTALIĞI :
1.Dilekçe,
2.Noter onaylı acentalık sözleşmesi ( 1 Asıl,2 Fotokopi)
3.Noter onaylı acentalık vekaletnamesi (2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Sigorta acentalığının alındığına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 Asıl,1 Fotokopi)
Acentalığın feshi için; dilekçe ve noter onaylı acentalık sözleşmesi fesihnamesi (2 Asıl,2 Fotokopi) aranır.
F.HİSSE DEVRİ :
·Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;
1.Dilekçe,
2.Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Yeni ortak için 2 adet, muhtardan veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi, fotoğrafı.
·Şirket nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkartmamış ise;
1.Dilekçe,
2.Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi, (2 Asıl,1 Fotokopi)
3.Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Yeni ortak için, 2 adet muhtardan veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı.
G.YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ :
1.Dilekçe,
2.İstifa ve İlk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı. (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Yeni oluşan yönetim Kurulunun noter onaylı görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Yeni yönetim kurulu üyesinin imza beyannamesi,2 adet muhtardan veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı.
H.TASFİYEYE GİRİŞ :
1.Dilekçe,
2.Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Hazirun Cetveli,
4.Komiser atama yazısı,
5.Gündem,
6.Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
7.Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8.Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
9.Damga pulu yapıştırılmış tasfiye başlangıç bilançosu,( 1 Asıl,2 Fotokopi)
10.Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının 2 adet muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi ve fotoğrafı.
I.TASFİYE SONU :
1.Dilekçe,
2.Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı, (2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Hazirun cetveli,
4.Komiser atama yazısı,
5.Gündem,
6.Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
7.Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8.Damga pulu yapıştırılmış tasfiye sonu bilançosu,(1 Asıl,2 Fotokopi)
9.Alacaklılara yapılan çağrı ilanlarını içeren gazeteler.
İ.ŞUBE AÇILIŞI:
1.Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2.Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3.Şube açılışı için T.S.T.55.maddeye göre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4.Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği. (2 Asıl,2 Fotokopi)
Bu kararda; Şube Unvanı,sermayesi,yetkilileri (İkamet adresleri yazılı olarak),temsil şekli,adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek.
5.Şube yetkilisinin ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan, ikametgah belgeleri,fotoğrafları
6.Şube yetkilisinin imza beyannamesi (2 adet)
7.Dilekçe
8.Kayıt beyannamesi
9.İmzalı Meslek Grubu listesi
10.T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
11.Ustalık Taahhütname
J.MERKEZ NAKLİ:
1.Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2.Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3.Merkez nakli için T.S.T.47.maddeye göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4.Merkez nakline ilişkin noterden onaylı karar örneği. (1 Asıl,1 Fotokopi)
5.Merkez nakline ilişkin tadil metni (2 Asıl,2 Fotokopi)
6.Merkez nakline ait genel kurul evrakları
a)Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 Asıl,2 Fotokopi)
b)Hazırun cetveli,
c)Komiser atama yazısı,
d)Gündem,
e)Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
f)Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi.)
7.Bütün ortakların ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
8.En son yetkililerin imza beyannameleri (2 adet)
9.Dilekçe
10.Kayıt beyannamesi
11.İmzalı Meslek Grubu listesi
12.T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
13.Ustalık Taahhütname