• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Anonim Şirket Merkez Nakli

Anonim Şirket Merkez Nakli


 

Anonim Şirket Merkez Nakli
Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)
b) Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)
c) Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığınca onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Merkez Nakli Tadil Metni (2 adet asıl)
5) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (2 adet asıl)
6) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)
8) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)
9) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1adet asıl) 
10) Yetkililerin 2 şer adet fotoğrafları
11) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa;
a- Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından düzenlenmiş görevi kabul ettiklerine dair ünvan altında imza beyannamesi (2 adet asıl). 
b- Pay sahibi olmayan ve temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.  Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin aslı ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.