• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Anonim Şirket Yeni Kayıt

Anonim Şirket Yeni Kayıt


 

Anonim Şirket Yeni Kayıt 
Bir anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:
 
GEREKLİ EVRAKLAR;
 
1) Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Anonim Şirket Esas Sözleşmesi    (2 asıl)
2) Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu
3) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.
4) Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Sicil Müdürlüğümüz veya Noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair ünvan altında imza beyannamesi (2  adet asıl). 
5) Pay sahibi olmayan ve temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. 
6) Temsilcileri fotoğrafları (2 şer adet)
7) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
8) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
9) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;
a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
10) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
11) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
12) Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 
NOTLAR:
a- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
b- Sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.
c- Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) ve merkezi Sicil bölgesi dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)
 
YABANCI UYRUKLU ORTAK VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA
A-Gerçek Kişi İse;
1-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
2-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
3- Fotoğrafı (2 adet)
4-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
 
B-Tüzel Kişi İse;
1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)
2-İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
3-İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi
5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
-Fotoğrafı (2 adet)
-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi
-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
 
NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.