• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Entries for Eylül 2017

28
KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması” konulu bir proje çağrısı yayınlanmıştır.

11 Eylül- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylarahttp://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki üzerinden ulaşabilmektedir.

Bu çerçevede, üyelerimize yönelik Odamız ve KOSGEB Giresun Müdürlüğü işbirliğinde; KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere, 28 Eylül 2017 Perşembe günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında, Odamız Konferans Salonu’nda, “KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

[Devamını oku...]

28
Türkiye Kalkınma Bankası Eğitim Takvimi Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş - Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında:

1) Fizibilite Hazırlama Eğitimi,

2) Firma Değerlendirme Eğitimi,

3) İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,

4) Proje Süreç Yönetimi,

5) Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,

eğitimleri düzenleneceği bildirilmektedir.

Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkinma.com.tr adresinde, Ana Sayfa /  Ana Sayfa Gruplar / Duyurular / Genel Duyurular / Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

26

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 20.09.2017 tarih ve 0433/14399 sayılı yazı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.09.2017 tarihli yazısına atıfla; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuatın Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.


İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

[Devamını oku...]

22
KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,


KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması” konulu bir proje çağrısı yayınlanmıştır.


11 Eylül- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylara
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki üzerinden ulaşabilmektedir.


Söz konusu programa ilişkin proje çağrısına NACE REV 2. Sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ ölçeğinde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler olmak üzere, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net hasılatı en az 300.000 TL olup KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvurabilecektir.


Bu çerçevede, üyelerimize yönelik Odamız ve KOSGEB Giresun Müdürlüğü işbirliğinde; KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
 hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere, 28 Eylül 2017 Perşembe günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında, Odamız Konferans Salonu’nda, “KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobi’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

 

Bu kapsamda; söz konusu toplantımıza katılımınızı dileriz.


Saygılarımızla,

BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

[Devamını oku...]

21
Tehlikeli Madde Denetimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısında Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapıldığı bildirilmekte ve sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir.

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMGD) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27.nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,-TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)

-TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır.

-Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,-TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası


 

[Devamını oku...]

18

 Sayın Üyemiz; 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan işgücü niteliğinin belirlenmesine yönelik olarak Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir anket formu oluşturulmuştur. Bu anket ile elde edilecek olan bilgiler, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik olarak eğitim kurumlarıyla iş çevrelerinin talepleri arasındaki işbirliğini sağlamak ve bu eksende öneriler geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

Anket, firmanız ile ilgili istatistiksel olarak tanımlayıcı/sınıflandırıcı bilgi soruları ile firmadaki en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin beceri değerlendirme sorularından ve firmanın temininde en fazla güçlük çektiği 3 mesleğe ilişkin aranan becerilere dair sorulardan oluşmaktadır.

Anket formunu doldururken seçmek istediğiniz mesleğe en yakın olabilecek ana meslek grubunu seçip daha sonra çıkacak alt mesleklerden ilgili mesleğe ulaşabilirsiniz. Anket ilerleme durumunu anket başlığının üst kısmındaki durum çubuğundan takip edebilirsiniz.

Anket formlarından elde edilecek veriler sadece işgücü niteliğinin belirlenmesine yönelik istatistiksel çalışmalarda kullanılmak amacıyla toplanmakta olup, bu bilgilerin başka herhangi bir amaçla kullanılmayacağı bakanlığımızca taahhüt edilmektedir.

İlgili ankete http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr ulaşılabilirsiniz.

[Devamını oku...]

15
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Sayın Üyemiz;

KOSGEB (Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobi'lerin Payının Arttırılması” proje teklif çağrısı yayınlandı.

İşletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.

NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler şöyledir;

  • 1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
  • 2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
  • 3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
  • 4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
  • 5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
  • 6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
  • 7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
  • 8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59'da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ'LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ'lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir.  Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr  adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir. 

……..Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız...

Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

13
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 8.YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında

 Ülkemize özgü yöresel ürünlerimizin adeta vitrini konumunda bulunan ve her yıl yoğun ilgi ile karşılanan fuar bu yıl 13 – 17 Eylül 2017  tarihinde  Antalya Expo Center’da düzenleniyor.


Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir organizasyondur.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası İlçemizin yöresel ürünlerini ticarileşme süreçlerini desteklemek ve markalaştırmayı sağlamak, katma değerini artırmak amacıyla YÖREX  Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayarak yöresel ürünlerimizin canlanması ve pazar paylarının artırılması planlanmaktadır.


Konuyla ilgili Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU; YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın Bulancak ve Yöresel Ürünlerimizin tanıtımı adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz dedi.

[Devamını oku...]

13
Çay Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşat Nuri ÖZDEMİR, Çay Ticaret ve Sanayi Odası' nı ziyaret etti. Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih KAYGISIZ ile görüşen heyetimiz misafirperverliğinden dolayı Sn. Başkana teşekkür etti. Odaların çalışmaları, Çay ve Bulancak İlçelerinin ekonomisi, sanayi ve turizm konularında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

[Devamını oku...]

13
Polatlı Ticaret Odası Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşat Nuri ÖZDEMİR, Kardeş Odamız Polatlı Ticaret Odası' nı ziyaret etti. Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi SAKARYA ile görüşen heyetimiz misafirperverliğinden dolayı Sn. Başkana teşekkür etti. Odaların çalışmaları, Polatlı ve Bulancak İlçelerinin ekonomisi, sanayi ve turizm konularında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 2İlk   Geri   [1]  2  İleri   Son