• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Entries for 'Bulancak'

06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;

 

Ticaret Bakanlığı’nın 22.11,2018 tarihli ve E-00039125389 sayılı yazısına atfen, Ülkemiz ile Ürdün arasında var olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’ nın üst düzeyde gerçekleştirilen tüm girişimlere rağmen Ürdün tarafından feshedildiği belirtilmiştir.

 

Yazıda, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından 21 Ekim 2018 tarihinde Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına gönderilen resmi yazıda 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle Türkiye’den yapılan ithalatta üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük vergilerinin geçerli olacağı duyurusunun yapıldığı kaydedilmiştir.

 

Yazıda devamla, anılan STA’ nın iptalinin gereği olarak, Ürdün’den ithalatta üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin uygulanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı makamınca imzalanan “ithalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile STA kapsamında Ürdün’e sağlanan tarife kontenjanlarının iptalini teminen, “Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar’ın Resmi Gazete’ de yayımlanarak 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ürdün’e gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden veya manuel olarak tercihli ticarette kullanılan menşe belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesi) düzenlenemeyeceği bildirilmekte olup, ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede ki değişiklikler hatırlatılmış ve gerekli bilgilere nereden ulaşılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

 

Yazıda, 2014/07 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2018/14 sayılı Atık su Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu genelge de zamanla gelişen/değişen teknolojik ile ihtiyaçları doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bu bağlamda sözü geçen gerekli değişikliklere ulaşmak, “Genelge” ve” Proje Onay Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu” için TOBB’un http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı altında “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; TIR Sisteminin bilgisayarlaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR Sekreteryası ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle başlatılan eTIR Pilot projesi çerçevesinde elektronik teminat kullanılarak yapılan taşımalar başarı ile devam etmekte olduğu bildirilmiştir.

 

Başarıyla yürütülmeye devam eden Pilot Projenin ikinci aşaması kapsamında, TIR Sistemine kabul prosedürü iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları da tamamlanmış bulunduğu, bu kapsamda, aday firmalar TIR Sistemine kabul işlemlerini https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden gerçekleştirilebilecek ve başvurusunu elektronik imza yöntemi ile Odamıza iletebilecek, Odamıza iletilen başvuru ise https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giris adresinden görüntülenebilecek ve anılan başvuru sonuçlanmasının müteakip TOBB'a elektronik ortamda iletilebileceği belirtilmiştir.

 

İlgili Üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

30
“Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi” Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı

30.11.2018 Cuma günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında Giresun Amazon Otel’de Giresun Valisi Sayın Harun SARIFAKIOĞULLARI Başkanlığında coğrafi işaretli ürünler ve kooperatifçilik konulu bilgilendirme toplantısı ve üreticilere yönelik çalıştay düzenlendi. Toplantıda; DOKA, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Türk Patent Enstitüsü’nden konunun uzmanları yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi, stratejisi, coğrafi işaret tescilinin önemi ve uygulanması, kooperatifçiliğin önemi ve uygulanması, mevzuat iyi uygulama örnekleri, sorunlar ve çözümlere yönelik sunumlar yaparak katılımcılara bilgi verdi.

 

“Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi” Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı’na Odamızı temsilen Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan TURAN katıldılar. 30.11.2018 / GİRESUN 

[Devamını oku...]

27

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.11.2018 tarih ve 0511-330/17618 sayılı yazısı.

 

27.05.2017 tarihi ve 30078 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda bir kanunlarda bir kanun hükümde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 7 'inci maddesi ile 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecilli amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirilmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yılın içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlamsı amaçlanmıştır.

 

Kanun hükmüne göre ; Hazine ve maliye bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamına giren, vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödemesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacaklar ,Hazine ve maliye bakanlığınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.

 

Ayrıca sigorta 7020 kanunun 16'ncı maddesi ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 88'inci maddesinin on altıncı fırkasına "Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacakları için anılan kanunun 48/a maddesini ; en az 3 yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içeresinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni  sürelerinde verilmiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatma ve uygulama prim borçlularını belirlemeye yetkilidir. "cümlesi eklenmiştir.

 

Söz konusu kanunun hükümlerine dayanılarak 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete' de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 sayılı bakanlar kuru kararı ve 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete' de tahsilat tebliğ seri; A sıra NO:1'de  değişiklik yapılması na dair tebliğ (seri: A sıra no : 10 ) ile 31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı resmi gazetede uyumlu prim borçlarının 5510 sayılı kanunun 88'inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı bakanlar kurulu kararı ve 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete' de sosyal güvenlik kurumu alacakların 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır bilahare sosyal güvenlik kurumu başkanlığı sigorta primleri genel müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı genelgesinde 6183 sayılı kanunun 48/a maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlemiştir.

 

Belirtilen bu düzenlemelerle yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi veya prim borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

 

Düzenlemelerden yararlanacak borçlunun;

 

1.Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması,

 

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde verilmiş olması,

 

3. Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenmemiş olması şarttır.

 

Yapılan düzenlemelerle 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Borçlar 60 aya kadar aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık %22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000'TL ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL'yi aşan borçlar için ise şan kısmının %25'i oranında teminat alınacaktır.


Üyelerimize duyurulur.
 

[Devamını oku...]

27

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22.11.2018 tarih ve 0412/17561 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurulan, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı e-mail yazısı ekinde AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir.

 

Söz konusu yazıda, bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ve ayrıca, konunun firmalarımıza elektronik posta ile Odamıza gönderilecek listeyle birlikte duyurulması gerektiği belirtilmektedir. İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP' sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği bildirilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

23
24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun 

[Devamını oku...]

20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 16.11.2018 tarih ve 17149 sayılı yazıda;

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu’nun “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü,


Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtilerek,


http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları (Ek) ile iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin varsa itirazınızı ekteki Başvuru Formu’nu doldurarak 30 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza yazılı olarak,  bulancak@bulancak-tso.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

 

Bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen genelgenin, yapılan düzenlemelerden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlandığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu genelgeye TOBB’un (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri” altında yer alan “Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü” başlığındaki “Duyurular” (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&lst=DuyurularListesi) kısmından ulaşabilirsiniz.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

20

KOSGEB’den Odamıza iletilen yazıda, 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.


Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin oranının arttırılması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması, yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde daha da önem kazanmıştır.


KOSGEB bahse konu hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı da eklemiştir. 01.01.2019 tarihi itibari ile Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınacak olan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir. Girişimcilerimizin 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek kullanabildikleri Yeni Girişimci Desteğine ise 31.12.2018 tarihi itibari ile yeni başvuru alınmayacaktır.


Yeni Program ile;


a) Girişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.


b) İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL’ye kadar geri ödemesiz “Performans Desteği” ödemesi yapılabilecek; girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise her performans döneminde 5.0000 TL’ye kadar ilave destek sağlanabilecektir.


c) KOSGEB tarafından belirlenen “ileri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL olacaktır.


d) Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilecek olup, desteğin üst limiti geri ödemesiz 10.000 TL olarak uygulanacaktır.


Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;

·         İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimini tamamlamış olması, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olanlar için 01.01.2021 tarihine kadar Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmayacaktır.) İşletmesini Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurmuş olması

·         İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması,

·         Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az % 50 oranında kurucu ortağı olması,

·         İşletmeyi münferiden temsile yetkili olması,

·         Son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzerinde ortaklığı bulunmaması şartlarının taşınması gerekmektedir.


Girişimciliği Geliştirme Programı www.kosgeb.gov.tr adresinden yayınlanmış olup, devam eden ve takvimde yer alan girişimcilik eğitimleri için sayfayı ziyaret edebilir ve Girişimciliği Geliştirme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için program ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.
 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 20İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son