• Bulancak booked.net
    +28°C

Gerçek Kişiler

Gerçek KişilerKİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ

A.GERÇEK KİŞİLERİN TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMİ :
1. Dilekçe
2. Kayıt Beyannamesi
3. İmzalı Meslek Grubu Listesi
4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
5. Fotoğraf (2 adet)
6. Muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)
7. Muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)
8. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi
9. Ustalık Taahhütname
10. İmza beyannamesi (2 adet)
Yabancı uyruklu olanlar :
1. Dilekçe
2. Kayıt Beyannamesi
3. İmzalı Meslek Grubu Listesi
4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
5. Ustalık Taahhütname
6. 2 adet fotoğraf
7. T.C.İçişleri Bakanlığı’ndan aldıkları oturma izin belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği
8. İmza beyannamesi (2 adet)
9. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet) (Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.)
İkrazatçılık yapacaklar :
1. Dilekçe
2. Kayıt Beyannamesi
3. İmzalı Meslek Grubu Listesi
4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
5. Fotoğraf (2 adet)
6. Muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)
7. Muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)
8. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi
9. Noterden imza beyannamesi (2 adet)
10. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı,faaliyet izin belgesi,ikrazatçılık beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği.
B.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ :
1.Dilekçe
Gerçek kişi ad veya soyadı değişikliği :
1. Dilekçe
2. Ad veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği
3. Yeni çıkartılan nüfus cüzdanının noter onaylı fotokopisi ( 1 asıl , 1 fotokopi )soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise;evlilik cüzdanının noter onaylı fotokopisi (1 asıl,1 fotokopi)
C.DİĞER DEĞİŞİKLİKLER:

Gerçek kişi iş adresi değişikliği :
1. Dilekçe
2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
3. Bağlı olduğu vergi dairesinden adres değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.
Gerçek kişi iş konusu değişikliği:
1.Dilekçe
2. İmzalı meslek Meslek Grubu listesi
3. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.
Gerçek kişi iş konusuna ilave:
1. Dilekçe
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusuna ilaveye ilişkin yoklama tutanağı
İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği aranır.
D.TİCARETİ TERK :
1.Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve damga pulu yapıştırılmış)
2.Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge
E. VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ :
1.Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve damga pulu yapıştırılmış)
2.Veraset ilamının aslı veya mahkeme onaylı örneği
F.SİGORTA ACENTALIĞI :
1.Dilekçe
2. Noter onaylı acentalık sözleşmesi (1 Asıl,2 Fotokopi)
3. Noter Onaylı acentalık vekaletnamesi (2 Asıl,2 Fotokopi)
Acentalığın feshi : dilekçe ve noter onaylı acentalık sözleşmesi fesihnamesi (2 Asıl,2 Fotokopi) aranır.
G.GERÇEK KİŞİ ŞUBE AÇILIŞI :
1.Dilekçe
2. Kayıtlı olduğu Sicil Memurluğundan alınmış T.S.T.55.maddesine göre düzenlenen belge ile Tescil ve değişikliklerin onaylı örneği ve bunların yayınlandığı T.Ticaret Sicili Gazeteleri .
3. Kayıt Beyannamesi
4. İmzalı Meslek Grubu Listesi
5.T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6. Ustalık Taahhütname
7. Fotoğraf (2 adet)
8. Muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)
9. Muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)
10. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi
11. Ustalık belgesi.
12. İmza beyannamesi (2 adet)
Komandit Şirketler

ADİ KOMANDİT ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :
1. Noter onaylı ana sözleşme
2. Dilekçe
3. Kayıt Beyannamesi
4. İmzalı Meslek Grubu Listesi
5. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6. Ustalık Taahhütname
7. Ortakların ve yetkilinin muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
8. Ortakların ve yetkilinin muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)
9. Ortakların ve yetkilinin fotoğrafı (2 adet)
10. Yetkilinin imza beyannamesi (3 adet)
11. Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket Bildirim Formu” (4 adet)
B.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Noter onaylı tadil metni (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Değişikliğe ilişkin noterden onaylı karar (2 Asıl,2 Fotokopi)
4. Ortaklar arasında değişiklik yapılmışsa yeni ortakların ikişer adet muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı
5. Yetkili değişikliği varsa imza beyannamesi (2 adet)
C.FESİH VE TASFİYE :
1. Dilekçe
2. Fesih sözleşmesi (2 Asıl-2 Fotokopi)
3. Tasfiyeye karar verildiyse noterden onaylı karar örneği(2 Asıl-2 Fotokopi)
4. Damga pulu yapıştırılmış tasfiye başlangıç bilançosu,( 1 Asıl-2 Fotokopi)
5. Tasfiye memurunun,ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi, fotoğrafı,imza beyannamesi.
6. Tasfiye sonu için;tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı karar örneği(2 Asıl, 2 Fotokopi),damga pullu tasfiye sonu bilançosu(1 Asıl-2 Fotokopi),alacaklılara çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.
D.ŞUBE AÇILIŞI :
1. Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2. Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3. Şube Açılışı için T.S.T.55.maddeye göre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği. (2 Asıl,2 Fotokopi) Bu kararda; Şube Unvanı,sermayesi,yetkilileri (İkamet adresleri yazılı olarak),temsil şekli,adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek.
5. Şube yetkilisinin ikişer adet,noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan, muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
6. Şube yetkilisinin imza beyannameleri.
7. Dilekçe
8. Kayıt beyannamesi
9. İmzalı Meslek Grubu listesi
10. T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
11. Ustalık Taahhütname
E.MERKEZ NAKLİ :
1. Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2. Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3. Merkez nakli için T.S.T.47.maddeye göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4. Merkez nakline ilişkin noterden onaylı karar örneği. (2 Asıl,2 Fotokopi)
5. Merkez nakline ilişkin noter onaylı tadil metni (2 Asıl, 2 Fotokopi)
6. Bütün ortakların ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
7. En son yetkililerin imza beyannameleri
8. Dilekçe
9. Kayıt beyannamesi
10. İmzalı Meslek Grubu listesi
11. T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
12. Ustalık Taahhütname