• Bulancak booked.net
    +28°C

Hakedişe Esas Fiyat Listelerinin Tasdiki

Hakedişe Esas Fiyat Listelerinin Tasdiki1.AMAÇ:
Bu prosedür; müteahhit firmaların resmi kurumlar için yaptıkları inşaat ve benzeri işler karşılığında hakedişlerini hazırlayabilmeleri için gerekli olan rayiç fiyat listelerinin tasdik edilmesindeki yöntem ve sorumlulukları tanımlar.
2.TANIMLAR:
Hakediş: Müteahhit firmaların resmi kurumlar için yaptıkları inşaat ve benzeri işlerde zamanla oluşan fiyat farklarının temin edilmesidir.
3.UYGULAMA:
Hakedişte bulunacak firma Odamıza talep dilekçesiyle birlikte başvuruda bulunur. Firma yetkilisi, talep edilen fiyat listeleri için sayısına ve niteliğine göre tasdik bedelini yatırmak üzere Muhasebe Müdürlüğü veznesine gönderilir. Her fiyat değişikliği akabinde ilgili kurum veya kuruluşlardan temin edilen fiyat listeleri TOBB Mevzuat Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre talepte bulunan firmaya onay yapılmak suretiyle üst yazı ekinde teslim edilir.