• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kooperatif Olağan Genel Kurul

Olağan Genel Kurul


GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.
4) Hazır Bulunanlar listesi  ( 1 asıl)
5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)
6) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı Kooperatif Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Kararı (2 asıl)
7) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş imza beyannameleri (2 asıl).  
8) Temsil ve ilzam yetkisi verilmeyen yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. 
9) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 asıl)
10) Denetçi seçimi yapıldı ise denetçilerin kimlik fotokopileri  (1 er adet)
 
NOT: Genel Kurul tutanağı elde yazılmışsa bilgisayarda temize çekilmiş örneği memurluğumuza verilmelidir.