• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış


GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)
2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.
4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi  ( 1 asıl)
5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)
6) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (1 asıl)
7) Görüşülmesi halinde olağan yıllık Bilanço ve bilanço için damga pulu makbuzu (1 asıl)
8) Genel kurulca onaylanmış son ve kesin Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (tasfiye kurulunca / memurunca imzalanmış 1 asıl) ile damga vergisi makbuzu
 
NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren kooperatifler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren kooperatifler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.