• Bulancak booked.net
    +28°C

Limited Şirketler

Limited ŞirketlerLİMİTED ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :
1. Noter onaylı ana sözleşme
2. Dilekçe
3. Kayıt Beyannamesi
4. İmzalı Meslek Grubu Listesi
5. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6. Ustalık Taahhütname
7. Ortakların ve müdürün muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
8. Ortakların ve müdürün muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (3 adet)
9. Ortakların ve müdürün fotoğrafı (2 adet)
10. Müdürün imza beyannamesi (3 adet)
11. Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket Bildirim Formu” (4 adet)
B.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Tadil metni (2 Asıl, 2 Fotokopi)
3. Değişikliğe ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 Asıl,1 Fotokopi)
4. Amaç-konu değişikliği yapılıyorsa imzalı Meslek Grubu listesi
5. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
C.SERMAYE ARTTIRIMI :
1. Dilekçe
2. Noter onaylı ortaklar kurulu kararı ( 1 Asıl,1 Fotokopi)
3. Tadil metni (2 Asıl,2 Fotokopi)
4. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi
5. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;mahkeme kararı ve bilirkişi raporu.
6. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
Ç.HİSSE DEVRİ :
1. Dilekçe
2. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (2 Asıl,1 Fotokopi)
3. Hisse devri ile ilgili noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
4. Şirkete devir neticesinde yeni ortak giriyorsa yeni ortağın;ikişer adet noter veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi ve fotoğrafı.
5. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
D.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Ticaret Sicili Tüzüğü 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
4. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
E.MÜDÜR ATAMASI :
1. Dilekçe
2. Müdür ataması ile ilgili noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Müdürün; ikişer adet noter veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı ve imza beyannamesi
4. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
F.TASFİYEYE GİRİŞ :
1. Dilekçe
2. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Damga pullu tasfiye başlangıç bilançosu.( 1 Asıl, 2 Fotokopi)
4. Tasfiye memurunun; ikişer adet noter veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğraf,imza beyannamesi
5. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
G.TASFİYE SONU :
1. Dilekçe
2. Tasfiye sonu ile ilgili noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Damga pullu tasfiye sonu bilançosu. (1 Asıl, 2 Fotokopi)
4. Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.
5. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
H. SİGORTA ACENTALIĞI :
1. Dilekçe
2. Noter onaylı acentalık sözleşmesi (1 Asıl,2 Fotokopi)
3. Noter onaylı acentalık vekaletnamesi (2 Asıl,2 Fotokopi)
4. Sigorta acentalığının alındığına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 Asıl,1 Fotokopi)
5. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi.
Acentalığın feshi için; dilekçe ve noter onaylı acentalık sözleşmesi fesihnamesi (2 Asıl-2 Fotokopi) aranır.
I.ŞUBE AÇILIŞI :
1. Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2. Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3. Şube Açılışı için T.S.T.55.maddeye göre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği. (2 Asıl,2 Fotokopi) Bu kararda; Şube Unvanı,sermayesi,yetkilileri (İkamet adresleri yazılı olarak),temsil şekli,adresi ve Faaliyet konusu açıkça belirtilecek.
5. Şube yetkilisinin; ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
6. Şube yetkilisinin imza beyannameleri (2 adet)
7. Dilekçe
8. Kayıt beyannamesi
9. İmzalı Meslek Grubu listesi
10. T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
11. Ustalık Taahhütname
İ.MERKEZ NAKLİ :
1. Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2. Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3. Merkez nakli için T.S.T.47.maddeye göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4. Merkez nakline ilişkin noterden onaylı karar örneği (1 Asıl,1 Fotokopi)
5. Merkez nakline ilişkin tadil metni (2 Asıl,2 Fotokopi)
6. Bütün ortakların ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
7. En son yetkililerin imza beyannameleri (2 adet)
8. Dilekçe
9. Kayıt beyannamesi
10. İmzalı Meslek Grubu listesi
11. T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
12. Ustalık Taahhütname
J.BİRLEŞME :
1. Birleşme sözleşmesinin düzenlenmesi hususunda noterden onaylı ortaklar kurulu kararı (2 Asıl, 2 Fotokopi)
2. Birleşme sözleşmesi (2 adet )
3. Birleşme sözleşmesinin ortaklar kurulu tarafından onayına ilişkin noterden onaylı karar (2 Asıl,2 Fotokopi)
4. Birleşen şirketlerin düzenleyeceği ortak bilanço (Damga pullu 1 Asıl, 2 Fotokopi)
5. Devir olunan şirketin borçlarının ne suretle ödeneceğine ilişkin beyanname
6. Devir olunan şirketin öz varlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme kararı
7. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin madde tadilatı (2 Asıl,2 Fotokopi)
8. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi
9. Dilekçe
10. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi