• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Hisse Devri Tek Ortaklı

Limited Hisse Devri Tek Ortaklı


 

GEREKLİ EVRAKLAR
a) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Kararı (Tek Ortağa Dönüşüm) noter onaylı sureti (2 asıl )
b) Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi (2 asıl) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge
c) Pay defteri  (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar)  (1’er adet Noter Tasdikli Suret),
ç) Dilekçe
d) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
g) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 2 asıl ), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
-Tüzel kişinin Merkezi, Bulancak Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),
- Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).
 
Notlar:
a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsüratlı paylar sisteme işlenememektedir. 
b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi - Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl)  ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.
d) Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır