• Bulancak booked.net
    +28°C

Kapasite Raporları

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu Müracaatında İstenen Belgeler

1- Dilekçe,

2- Kapasite Raporu Müracaat Formu,

Firmalardan İstenilecek Belgeler

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(7) Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

(8) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(9) Vergi levhası fotokopisi,

(10) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(11) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

İstenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

(12) Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

(13) Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

 

TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) onay ücreti: 3.750,00 TL aşağıdaki belirtilen TOBB hesap numaralarından bir tanesine yatırılacaktır.

Akbank Bakanlıklar Şubesi / IBAN NO: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Vakıfbank Merkez Şubesi / IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu Ücreti: 4.000,00 TL + Eksper Ücreti: 1.500,00 TL’dir. Ödemeler, Odamız veznesine veya aşağıdaki hesap numarasına EFT / HAVALE yoluyla yapılabilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BULANCAK ŞUBESİ / TR89 0006 4000 0017 0300 006503


1-Makine Tesisat Listesi
2-Makine Tesisat Listesi
Firmalardan İstenilecek Belgeler
Kapasite Raporu Müracaat Dilekçesi
Kapasite Raporu Müracaat Formu
Kapasite Raporu Yenileme Dilekçesi