• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-720-3104 sayılı yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı yazısına istinaden (Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Notasına atfen) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu tarafından yasadışı şekilde ilhak edilmiş bulunan Kırım'da, 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında, "Yalta Ekonomi Forumu"nun düzenleneceği bildirilmekte ve söz konusu etkinliğe ülkemizden resmi katılım sağlanmasından imtina edilmesi bildirilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

29

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği üzere;

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

 

Anılan kanunun;

 

-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Veri Sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

 

-“Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS - https://verbis.kvkk.gov.tr/) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5nci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır.

 

Ayrıca kanunun 16ncı maddesi ikini fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Veri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre;

 

Yıllık Çalışan sayısı 50’den Çok veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den Çok olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Yıllık Çalışan sayısı 50’den az veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

 

Uygun görülmüştür.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun’la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

[Devamını oku...]

28

İstanbul Sanayi Odası’ndan gönderilen 25.03.2019 tarih ve 3010 sayılı yazıda; İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliğinde olduğu, 50 yılı aşkın süredir Türk sanayi sektörünün gelişimine ışık tutan araştırma, katılımcı kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına da katkıda bulunduğu belirtilmektedir.

 

Hazırlıklarına başlanan 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 100 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir.

 

Üretimden satışları 100 milyon TL’yi aşan ve 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılmak isteyen kuruluşların;

 

www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname);

 

03 Mayıs 2019 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak e-beyannamelerini yüklemeyen firmaların değerlendirmeye alınmayacağı bildirilmiştir.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

27
Odamız Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Odamız Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 27.03.2019 Çarşamba akşamı Odamız Konferans Salonunda Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ Başkanlığında gerçekleşti.

 

Gündem maddesinin oylanmasından sonra kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU; “21 Ocak’ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bizlerde İlçemizde tüm üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı, mali müşavirlerle toplantılarımızla üyelerimizin bu teşviklerden faydalanması için çalışmalar yürütüyoruz dedi.

 

TOBB tarafından 2013 seçimleri sonrası başlatılan ve bu yıl yinelenen meclis üyeleri bilgilendirme seminerlerine Odamız meclis üyesi 22 arkadaşımız ile birlikte 19,20 ve 21 Nisan 2019 tarihlerinde katılacaklarını, meclis üyeleri bilgilendirme seminerleri öncesi 18 Nisan 2019 tarihinde de meclis üyelerimizle beraber Kardeş Odamız Polatlı Ticaret Odası’nın ziyaret edileceğini belirten FATOĞLU, hafta sonu yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin Şehrimiz ve Ülkemiz için hayırlısı olması temennisinde bulundu.


Gündemin dilek ve temenniler bölümünün ardından, Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, toplantıyı tamamladı.

[Devamını oku...]

21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 16.03.2019 tarih ve 34221550-100- 2803 sayılı yazı ile; KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ile ilgili başvuru sürecinin, 24.09.2018 tarihinden itibaren Birlik koordinasyonunda yürütüldüğü,

 

Bu sürecin başlangıcından itibaren Birliğe yapılan başvurular ve yurt dışı İş gezisi düzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde, destek mevzuatının karmaşık olduğu, bu karmaşıklığın ise başvuruları etkilediğinin tespit edildiği,

 

Bu kapsamda yurt dışı iş gezisi destek başvurularını kolaylaştırmak ve mevzuatta ifade edilen hususları daha anlaşılır kılmak için "5 Adımda KOBİ'lere Yönelik KOSGEB Destekli Yurt Dışı Fuar Gezisi Düzenleyin” afişi hazırlandığı bildirilmiştir.

 

Konu ile ilgili detaylı bilgiye KOBİ Bilgi Sitesi’nden (http://www.kobi.org.tr), desteğe ilişkin rehberlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/SayfaIar/YurtdisiIsGezisiDestegi.php

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 15.03.2019 tarih ve 34221550-720-2795 sayılı yazıda, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunun 15.03.2019 tarihli elektronik postasına atfen; 20-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Toronto'da 25 bin kişinin, 120 ülkeden 1000'i aşkın startup şirketinin ve yatırımcıların katılımıyla "Collusion” isimli yüksek teknoloji konferansının düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Yazıda, Avrupa'da "Web Summit”, Kuzey Amerika'da ise "Collusion” ismiyle düzenlenen etkinliklerin dünyadaki en önemli yüksek teknoloji konferanslarından birini teşkil ettiği belirtilmekte olup, bahsi geçen konferansın daha önce ABD'de yapılmış olduğu, bu defa Toronto'nun üç yıl süreyle konferansa ev sahipliği yapmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, konferansın düzenleyicisi ve ev sahibi olan Toronto Belediyesi'nin, 5 Nisan 2019 tarihine kadar katılım bilgilerini iletecek ülke heyetlerine ücretsiz 50 giriş kartı tahsis edeceğini, çok az yer kalmakla birlikte müsait stand alanlarının bulunduğunu, ülkemizin bahsi geçen etkinliğe katılımına önem verdiklerini ifade ettiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu konferansa ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” başlığı altından ulaşılabilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen 12.03.2019 tarih ve 79049874-220.01-E.2377 sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün 11.03.2019 tarih ve 27671623-010.99- E. 18724 sayılı yazısına atfen;

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)' nin 40'ıncı maddesinin altıncı, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, Kİ, K3, LI, L2, N l, N2, RI, R2, Ml, M2, Pİ, P2, Tİ ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, KTY' de öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olduğu,

 

Bahse konu yükümlülüğün KTY'nin Geçici 2 nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

 

Söz konusu, yukarıda belirtilen yükümlülükler 31.12.2019 tarihinde başlayacağından, yukarıda belirtilen yetki belgelerine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen, konuyu bilgilerinize sunarız.  

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısına atfen; Birleşik Krallık' ın Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

 

Yazıda, BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB'nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete'sinde yayımlanan (EU) 2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedilmiştir.

 

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

 

Bu itibarla, konu ile ilgili firmaların bilgilendirilmesi ve yine konuyla ilgili olarak ihtiyatlı olabilmeleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekte paylaşılmaktadır.

 

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da geçtiğimiz dönemde beş kez Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirildiği, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bölgenin en önemli uluslararası platformu olarak bilinen "26.Tiran Uluslararası Fuarı'nın" Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

 

23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "26. Tiran Uluslararası Fuarı'nın" Türkiye Milli İştiraki Katılım Bedelinin 2.650TL/m2 olduğu, bu bedele tüm ana hizmetlerin dahil olduğu belirtilmiştir.

 

Yazıda devamla, ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nın öneminin arttığı, Fuarda tüm sanayi, ticaret ve hizmet firmalarının yer almasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 26.Tiran Uluslararası Fuarı'nda profesyonel ziyaretçiler ile ikili görüşme imkanları sağlanacağı belirtilmiştir.

 

Sözkonusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi içeren görsel ve başvuru formuna ilişikteki dosyadan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin resmi web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/ Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

14
İstihdam Seferberliği 2019 Bilgilendirme Toplantısı

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında üyelerimize yönelik "İstihdam Seferberliği 2019 Bilgilendirme Toplantısı" Bulancak Kaymakamı Sayın Hamdi ÜNCÜ, SGK Giresun İl Müdürü Sayın Erdal ÖZDEMİR, İş Kurumu Giresun İl Müdürü Mustafa SARI, SGK Bulancak İlçe Müdürü Sayın Neşfika YILDIRAN, SGK Giresun  İl Müdürlüğü ve İş Kurumu Giresun İl Müdürlüğü temsilcileri, Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Odamız üyelerinin katılımıyla, Odamız ev sahipliğinde Konferans Salonumuzda gerçekleştirildi.

   

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali FATOĞLU’ nun açılış konuşmasını müteakip,  SGK Giresun İl Müdürlüğü ve İş Kurumu Giresun İl Müdürlüğü yetkilileri İstihdam Seferberliği 2019 hakkında sunum yaparak, katılımcılara detaylı bilgi verdiler.
    

13.03.2019 / BULANCAK

[Devamını oku...]

Sayfa 7 / 48İlk   Geri   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  İleri   Son